ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 4ου ΠΕΔΙΟΥ - ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

4.       ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σημαντικές πτώσεις στις υψηλές και σημαντικές άνοδοι στις μεσαίες βαθμολογικές περιοχές.

Υπάρχει άνοδος υποψηφίων που επηρεάζει την εκτιμώμενη άνοδο βάσεων στη μεσαία περιοχή μορίων. Το πιο σημαντικό είναι η μεγάλη βαθμολογική  «συσσώρευση» γραπτών στην περιοχή του 10 έως 14 με αποτέλεσμα επίσης τη σχετική άνοδο σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στις υψηλές βαθμολογίες παρατηρείται μεγάλη μείωση πλήθους γραπτών. Σημαντικά λιγότεροι ήταν επίσης οι αριστούχοι στα Μαθηματικά, πράγμα που επέδρασε στην πτώση των πολύ υψηλόβαθμων τμημάτων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2022
ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ 2022 2021 METAB
0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.980 18.452 -472
0312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.050 15.888 162
0150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.580 14.384 196
0317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.520 14.276 244
0240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.180 18.422 -242