Συμπλήρωση μηχανογραφικού

    Η στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις:

  • Των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων.
  • Της αγοράς εργασίας.
  • Της νομοθεσίας περί μετεγγραφών - μετακινήσεων.
  • Της αναγνώρισης της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του υποψηφίου.
    Η συμπλήρωση μηχανογραφικού γίνεται σε δύο συνεδρίες.
   Η διεξαγωγή γίνεται είτε δια ζώσης είτε εξ' αποστάσεως.
   Πριν την πρώτη συνεδρία έχει καθοδηγηθεί ο υποψήφιος να συμπληρώσει ένα σχετικό τεστ. Κατόπιν, στην πρώτη συνεδρία σεμιναρίου επιλέγεται μία λίστα τμημάτων που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες του υποψηφίου.
Παρέχονται παράλληλα πληροφορίες τμημάτων και σχολών καθώς επίσης προσφέρονται τα κατάλληλα αρχεία και πηγές για μελέτη.
    Κατά τη δεύτερη συνεδρία, η οποία απέχει τουλάχιστον 2 - 3 ημέρες από την πρώτη ιεραρχούνται τα τμήματα της αρχικής λίστας σύμφωνα με πέντε καθοριστικούς παράγοντες:
1. Ισχυρή διαχρονική επιθυμία
2. Ιδιαίτερες δεξιότητες.
3. Αγορά εργασίας
4. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος
5. Ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στο περιβάλλον του υποψηφίου.
Τελικά οι επιλογές καταχωρούνται στην επίσημη φόρμα του υπουργείου παιδείας.και γίνεται πρόχειρη αποθήκευση. Η τελική οριστικοποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων.
    Για υποστήριξη της διαδικασίας χρησιμοποιείται το ειδικευμένο λογισμικό της εταιρίας Keystone «Οδηγός Πανελλαδικών & Μηχανογραφικού» το οποίο παρέχει πληθώρα πληροφοριών και επιπλέον διαθέτει κρίσιμα εργαλεία επεξεργασίας των επιλογών.